قاب ماندگار پایه دوازدهم

قاب ماندگار
در آخرین روز از فعالیت های آموزشی پایگاه تابستانی ۹۸
با دانش پژوهان پایه دوازدهم
چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه۹۷

 

 

 

روابط عمومی دبیرستان دوره دوم پسرانه علامه امینی