جلسه شورای دبیران با موضوع نیمسال اول برگزار و دبیران به طرح مسائل و گزارش عملکرد خود پرداختند.