هفتمین جلسه شورای دبیرستان

هفتمین جلسه شورای دبیرستان ، روز یکشنبه مورخ ۱۴ مهرماه ۹۸ برگزار گردید.