فعالیت ها و مراحل آموزشی دهم

با نگاهی مثبت به روند آموزشی دانش ­آموزان بر اهمیت پایه دوم به­ عنوان آغازین گام و زیر بنایی محکم برای ورود به دانشگاه­ها ومراکز علمی، لزوم توجه و نظارت دقیق اولیاء محترم بر فعالیت­های آموزشی و اوقات فراغت دانش ­آموزان بیشتر مورد نیاز می باشد به همین منظور برنامه­ های متنوع آموزشی دبیرستان اعم از مشاوره­ های گروهی وفردی و برگزاری آزمون­ های مختلف و برنامه ­ریزی برای اوقات فراغت دانش ­آموزان و آسیب شناسی در عملکرد آنان و ارائه روش­ های مناسب جهت بهبود نتایج و ایجاد انگیزه بهتر و ترغیب برای ادامه ­ی دقیق تر برنامه آموزشی از اهم فعالیت ­های این واحد آموزشی می­باشد.