💵شهریه دوره های مختلف دانشگاه:
📝دوره روزانه: هزینه تحصیل رایگان است؛همچنین تاکید ما به دانش آموزان هنگام انتخاب رشته روزانه در شهرستان ها توجه به هزینه رفت و آمد ، اسکان و زندگی در آن شهر می باشد (مخصوصا دخترها )
📝شبانه: ترمی ۱ تا ۲ میلیون تومان ، بر حسب دانشگاه و رشته آن (این دانشگاه همانند دوره روزانه بوده و مدرک آن و اساتید و کلاس ها با روزانه فرقی ندارد و تنها تفاوت آن شهریه و در بعضی دانشگاه ها نداشتن خوابگاه می باشد.)
📝دوره های پردیس های خودگردان و مازاد ظرفيت سراسری :
⭕️۳ رشته پزشکی – دندانپزشکی – داروسازی: ترمی ۱۰ الی ۱۶ میلیون تومان
⭕️رشته های مهندسی : ترمی ۷ تا ۹ میلیون تومان
❌رشته های علوم پزشکی ، شبانه و غیر انتفاعی و پیام نور ندارند.
📝پیام نور: حدود ترمی ۱ میلیون تومان
📝غیر انتفاعی: ترمی ۱ تا ۲ میلیون تومان
🛑شهریه دانشگاه آزاد : 
📝لیسانس رشته های غیر علوم پزشکی در دانشگاه ازاد: ترمی ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون تومان
📝رشته های پزشکی – دندانپزشکی و داروسازی و دامپزشکی در دانشگاه آزاد:ترمی ۵ تا ۷ میلیون تومان
📝۳ رشته پزشکی – دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه آزاد به صورت مازاد و‌ خودگردان: ترمی ۹ تا ۱۲ میلیون تومان
📝پیراپزشکی در دانشگاه آزاد: ترمی ۴ الی ۶ میلیون تومان
📝پیرا‌پزشکی در دانشگاه آزاد به صورت مازاد و‌ خودگردان: ترمی ۵ تا ۷ میلیون تومان
📝رشته های مهندسی در دانشگاه آزاد: ترمی ۲ الی ۳ میلیون تومان