آزمون های ساماندهی

شروع آزمون های ساماندهی پایه های دهم و یازدهم از شنبه ۱۳ مهر ماه