آزمون شبیه ساز پایه دوازدهم

جهت آمادگی دانش پژوهان عزیز در آزمون جمعه ۱۹ مهرماه گزینه دو 

توصیه های مشاوره ای امروز جناب دولتی 

۱/هدف از آزمون های آزمایشی

۲/شرایط آزمون دادن

۳/تکنیک های کد گذاری در سوال

۴/جایابی ۱۰ وسیله ای که مجاز به ورود در حوزه کنکور۹۹ و چگونگی استفاده  آن در آزمون