متولدین آذرماه : امیررضا اسدی (پایه یازدهم-ادبیات و علوم انسانی) علی ایزدی (پایه دهم-ادبیات و علوم انسانی) سیدعلی تفرشی (پایه یازدهم-ریاضی فیزیک) علیرضا چنگیزپور (پایه یازدهم-علوم تجربی) اهورا خلیق رضوی (پایه یازدهم-ادبیات و علوم انسانی) علی عبادی رامشه (پایه یازدهم-ریاضی فیزیک) امیررضا گودرزی (پایه دوازدهم-ادبیات و علوم انسانی) محمدپارسا متدین (پایه یازدهم-ریاضی فیزیک) علی محمدیان (پایه دهم-ریاضی فیزیک)

متولدین دی ماه : سیدامیررضا آقاسید یوسفی (پایه دهم-ادبیات و علوم انسانی) پوریا ابراهیم نژاد (پایه یازدهم-علوم تجربی) محمدتقی اسمعیلی (پایه دوازدهم-علوم تجربی) ایلیا امیری (پایه یازدهم-علوم تجربی) ابوالفضل بدرکورائیم (پایه دوازدهم-ادبیات و علوم انسانی) سیدبابک حسینی (پایه یازدهم-علوم تجربی) محمد خسروی (پایه یازدهم-ادبیات و علوم انسانی) آرتین خلفازاد (پایه دوازدهم-علوم تجربی) آتیلا راستگوئی (پایه دهم-علوم تجربی) مسعود روستایی (پایه دوازدهم-ریاضی فیزیک) پارسا زارعی اسفندآبادی (پایه دهم-ریاضی فیزیک) امیررضا شهابی فر (پایه دوازدهم-ادبیات و علوم انسانی) علیرضا قنبریان توت (پایه دهم-علوم تجربی) علیرضا لطیفی (پایه دوازدهم-ریاضی فیزیک) محمدرضا ماله میر (پایه دهم-ادبیات و علوم انسانی) آبتین معیری (پایه یازدهم-علوم تجربی)